espa 2014-2020

inedivim

Νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

Ιαν 14, 2016 ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ από

Το αντικείμενο του παρόντος Δικτύου είναι η επιχείρηση μιας διεπιστημονικής και διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που καταργεί τα σύνορα μεταξύ των επιστημών και των διάφορων διδακτικών αντικειμένων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.

Μία εξέταση στο πλαίσιο των επιστημολογικών απόψεων που δεν αποδέχονται τις θετικιστικές διαιρέσεις και ταξινομήσεις των επιστημών, αποκαλύπτει αμέσως ότι η Ιστορία γενικά, αλλά ιδιαίτερα η Τοπική Ιστορία και οι παραλλακτικές εκδοχές της (Μικροϊστορία, Ιστορία του Τοπίου, Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής) – που αποτελούν το ορατό και άμεσα προσπελάσιμο μέρος της Ιστορίας – έχουν από τη φύση τους μια περιβαλλοντική διάσταση, χωρίς την οποία δεν μπορούν να νοηθούν.

Από την άλλη μεριά, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη σύγχρονη μορφή της, έχει καθιερωθεί διε­θνώς ως μια διεπιστημονική προσέγγιση των σχέσεων ανθρώπου-περιβάλλοντος ή κοινωνίας-φύσης, στην οποία η διάσταση του χρόνου και ο ρόλος της Ιστορίας[1] είναι καθοριστικός τόσο στην ερμηνεία γένεσης και εμφάνισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και στην προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας «περιβαλλοντικής ηθικής», ενός νέου τρόπου ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον. Εξάλλου σε όσα επίσημα και μη κείμενα επιχειρείται να οριστεί το περιεχόμενο της ΠΕ μέσα από την έννοια του περι­βάλλοντος, φαίνεται με σαφήνεια ότι το «περιβάλλον του ανθρώπου» περι­λαμβάνει πλήθος διαστάσεων και όψεων που σχετίζονται άμεσα με την ιστορία και ιδιαίτερα με τις τοπικές εκδοχές της (Περδίκης, 2002)

Παραθέτουμε ενδεικτικά σχετικό απόσπασμα αναφερόμενο στις «κατευθυντήριες αρχές της ΠΕ», από την τελι­κή διακήρυξη και τις προτάσεις της διακυβερνητικής συνδιάσκεψης της UNESCO για την ΠΕ που έγινε στην Τυφλίδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1977 και θεωρείται το πλέον έγκυρο «καταστατικό κείμενο» για τη σύγχρονη ΠΕ (Πρό­ταση No 2, Φλογαΐτη, 1993, σ. 253):

«Η ΠΕ πρέπει να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολο του, φυσικό και δημιουργούμενο από τον άνθρωπο, τεχνολογικό και κοινωνικό (οικονομικό, πολιτικό, ιστορικό-πολιτισμικό, ηθικό και αισθητικό […] να επικεντρώνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές καταστάσεις του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ιστορική τους διάσταση».

Σε άλλο σημείο του ίδιου κειμένου (Πρόταση No 4, Φλογαΐτη, 1993, σ. 255) αναφέρεται: «Θεωρώντας ότι το περιβάλλον παρουσιάζει, όπως κάθε άλλο σύστημα, δομή και λειτουργία και ιστορία καθεαυτή […] η διάσκεψη προτείνει στα κράτη-μέλη […] να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του χρόνου στη θεώ­ρηση κάθε περιβάλλοντος».

Είναι σαφής στο παραπάνω και σε πλήθος άλλων κειμένων η επισήμανση της ιστορικής διάστασης στη μελέτη των ζητημάτων του περιβάλλοντος που πρέπει να απασχολούν την ΠΕ. Ταυτόχρονα στα ίδια κείμενα δίνεται έμφαση στο τοπικό περιβάλλον ως προνομιακό πεδίο εφαρμογής της ΠΕ, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι αρχικά στα περιβαλλοντικά προβλήμα­τα που τίθενται στην κοινότητα τους και σταδιακά να συνειδητοποιήσουν την τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια διάσταση των προβλημάτων (Πρόταση No 2, Φλογαΐτη, 1993, σ. 253).

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της αγγλικής λέξης «heritage» περιλαμβάνει τόσο τη φυσική όσο και την πολιτιστική κληρονομιά. Η έρευνα, κατά συνέπεια, για την ερμηνεία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίστηκε, ως ένα βαθμό, με ενιαίο τρόπο στις αγγλοσαξωνικές και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η ενότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στην έννοια της «κληρονομιάς» που κρίνεται άξια προς διάσωση, διαχείριση και ανάδειξη είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόσληψη του τοπίου ως συνόλου. Το αγροτικό τοπίο και τα βιομηχανικά μνημεία, οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, τα πολύτιμα οικοσυστήματα, η φύση, γενικότερα μέχρι και το αστικό πράσινο προσλαμβάνονται ως μέρη ενός ενιαίου αποθέματος «κληρονομιάς» που αξίζει να προστατευτεί και να αναδειχθεί.

Πόσο περισσότερο στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχουν απέραντες εκτάσεις άγριας φύσης (η έννοια του «wilderness»), αλλά κάθε γωνιά της σχεδόν έχει υποστεί την ανθρώπινη επίδραση, η σφαιρική αυτή προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Φυσικά οι ιδιαιτερότητες του κάθε τοπίου υπαγορεύουν διαφορετικές «αναλογίες» στην ανάδειξη της φύσης και του πολιτισμού.

Στο δίκτυο αυτό λοιπόν, θα γίνει μια προσπάθεια αυτής της σφαιρικής προσέγγισης του τοπίου.

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η πόλη (και γενικότερα η αρχιτεκτονική) και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαιότητα αλλά και στην πρόσφατη παράδοση, με την αμεσότητά τους, με τον πλούτο των ερεθισμάτων – σημείων – φορέων  νοήματος που περιέχουν, να μας μεταφέρουν στο αλλοτινό, το μη απτό, το μη ορατό και να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας, δράσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τον μαθητή.

 

Ειδικότεροι στόχοι του Δικτύου

Η πόλη, όπως αυτή έχει καταγραφεί από την αρχαιότητα, στην πιο εξελιγμένη μορφή της, δηλαδή κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο, ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, το φυσικό περιβάλλον και με στόχο την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων. Αναλλοίωτοι στο πέρασμα του χρόνου παραμένουν οι ίδιοι παράγοντες και αρχές σχεδιασμού στην οργάνωση των οικισμών της πρόσφατης παράδοσης. Διαχρονική ομοιότητα στη διάταξη των οικισμών διαφαίνεται, όπως αναφέρει ο Γ. Λάββας στην οικιστική ανάλυση του παραδοσιακού οικισμού της Γαλάτιστας στη Χαλκιδική, κοντά στην αρχαία ¨Ολυνθο, με αυτήν της αρχαίας Μαρώνειας.

Με οδηγό λοιπόν αυτήν την πολιτισμική κληρονομιά μας, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μας, την αρχαία πόλη των Φιλίππων και τους παραδοσιακούς οικισμούς του Παγγαίου, σε συνδυασμό με ποικίλες δραστηριότητες αλλά και με συνεχή-αδιάκοπη προσπάθεια, θα επιδιώκεται:

Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι:

 • Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που προκύπτουν από την εμπειρική γνώση του φυσικού περιβάλλοντος ήταν ευρύτερα κατανοητοί από τις κοινωνίες στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση.
 • Η γνώση και η κατανόηση του περιβάλλοντος (μορφολογία εδάφους, προσανατολισμός, φυσικοί πόροι κ.λπ.) συνέβαλαν καθοριστικά στον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με την κοινωνική αποδοχή ορισμένων βασικών αρχών που εφαρμόστηκαν ευρύτερα στο σχεδιασμό των πόλεων και των οικισμών σε αυτές τις χρονικές περιόδους.
 • Ο σχεδιασμός προσαρμοζόταν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και το μικροκλίμα κάθε τοποθεσίας.

Έτσι, ώστε να επιτευχθεί:

 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας, για τις αξίες, τα αποθέματα και τη σημαντικότητα του πολιτισμικού μας περιβάλλοντος,
 • η ανάδειξη της σχέσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος,
 • η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, μέσα από προσιτές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μνημεία του τόπου τους, αλλά  και στο σχολείο τους,
 • η δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος -του περίγυρού μας-, με τη συνδρομή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής αλλά και της εθελοντικής εργασίας όλων μας,
 • η αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, ως προς το περιβάλλον, την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
 • η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και η διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας,
 • η κατανόηση της έννοιας «ολιστική θεώρηση» (το περιβάλλον ως όλον – που εκτός των άλλων περιλαμβάνει το πολιτιστικό και αισθητικό), καθώς και της αναγκαιότητας ένταξής της στην περιβαλλοντική αγωγή.

 

Θεματικές ενότητες και ενδεικτική θεματολογία του Δικτύου:

Με την απρόσκοπτη βοήθεια και καθοδήγησή μας , οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τις παρακάτω περιβαλλοντικές ενότητες- θέματα:

Ο χώρος και οι άνθρωποι – Η  δομή και η εξέλιξη των οικισμών από τη Νεολιθική Περίοδο, έως τον 8ο π.Χ. αιώνα

 • Ο νεολιθικός οικισμός Ντικιλί Τας – μια προϊστορική κατοίκηση
 • Δομή, οργάνωση και ανάπτυξη της ελληνικής πόλης-κράτους
 • Η έννοια της «δημοκρατικής πόλης»

Τοπογραφία και γεωγραφία της Θέσης – Η περίοδος από τον 8ο έως το 1ο π.Χ. αιώνα – αρχαία παράδοση

 • Η πόλη, το φυσικό περιβάλλον και οι ανθρώπινες ανάγκες
 • Η δομή της “ελληνικής πόλης” και το Ιπποδάμειο σύστημα οργάνωσής της, ως η τελειότερη δομή πολεοδομικού ιστού που προσαρμόζεται άριστα στο φυσικό περιβάλλον – το Ιπποδάμειο σύστημα στην αρχαία πόλη των Φιλίππων
 • Η έκφραση των κοινωνικών αξιών της εποχής αυτής μέσα από τις «δημοκρατικές πόλεις»
 • Βασικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού πρωτοτύπου που αντιπροσωπεύει αυτή την περίοδο
 • Η επιλογή θέσης και η εξασφάλιση του ηλιασμού το χειμώνα
 • Η διάταξη του πολεοδομικού σχεδίου (δημόσια κτίσματα και οι ανοικτοί χώροι) και η αξιοποίηση του ανάγλυφου του εδάφους –παράδειγμα η πόλη των Φιλίππων
 • Η ιδιαιτερότητα του κτίσματος και ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση
 • Τα οικοδομικά τετράγωνα και η διάταξη των ιδιοκτησιών

Η αρχαία κατοικία

 • Από το «μέγαρο» των προϊστορικών χρόνων, στον τύπο κατοικίας με αίθριο της περιόδου αυτής. Ο βιοκλιματικός ρόλος του αίθριου στην αρχαία κατοικία.
 • Πρότυπο κατοικίας και φυσικό περιβάλλον
 • Η κατοικία, οι λειτουργικές ανάγκες και το επίπεδο πολιτισμού που αντανακλά
 • Η «προστάς» ή «παστάς» και ο ενεργειακός της ρόλος
 • Η κατοικία στο Ντίκιλι Τας
 • Η κατοικία στην Όλυνθο, τη Κασσώπη, τη Δούρα-Ευρωπό και τη Δήλο. Διαφοροποίηση ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
 • Εσωτερικοί χώροι και αίθριο
 • Υλικά κατασκευής

 

Η πρόσφατη παράδοση (μετά το Βυζάντιο μέχρι τον 19ο αι.)

 • Αρχές διαμόρφωσης παραδοσιακών οικισμών σύμφωνα με το φυσικό περιβάλλον – Οι παραδοσιακοί οικισμοί του Παγγαίου
 • Τρόποι προσαρμογής κτιρίων στις περιβαλλοντικές συνθήκες
 • Το εξωτερικό περίβλημα, ο ημιυπαίθριος χώρος και η αυλή
 • Το χαγιάτι και το σαχνισί στην παραδοσιακή κατοικία. Ο ενεργειακός τους ρόλος.
 • Ηλιοπροστασία, φυσικός αερισμόςκαι φωτισμός των χώρων
 • Ειδικές κατασκευές, τρόποι δόμησης και υλικά.
 • Ο ρόλος της βλάστησης στη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος.

 

Προτεινόμενες Παιδαγωγικές Μέθοδοι:

 • Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης
 • Μάθηση μέσα από το περιβάλλον.
 • Μέθοδος project
 • Συνεργατική και βιωματική προσέγγιση
 • Ενεργητικές διαδικασίες μάθησης (επιτόπια μελέτη και έρευνα)
 • Μάθηση μέσα από ανακάλυψη και έρευνα πρωτογενούς υλικού (ιστορι­κές πηγές).
 • Κριτική προσέγγιση του αντικειμένου (ο μαθητής παραγωγός ιστορίας)
 • Εφαρμογή της αρχής της ενσυναίσθησης στην προσέγγιση του αντικειμένου
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων
 • Συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς

[1]Σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΥΙΊΕΠΘ, 1992, σ. 40), σε κάθε πρόγραμμα ΠΕ διακρίνουμε: «Το παρόν, δηλαδή τη στιγμή της δράσης, το παρελθόν, δηλα­δή την Ιστορία, την ανάμνηση, την εμπειρία που μπορούμε να αναλύσουμε και να προβάλουμε και το μέλλον, δηλαδή μια σύνδεση με αυτό που θα είναι στο μέλλον αβέβαιο, του οποίου όμως μπορούμε να αποκαλύψουμε τα ευαίσθητα σημεία του. Σ’ αυτό το διαμελισμό του χρόνου στηρί­ζεται κάθε πρόγραμμα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΘΡΑ

Σχετικά με τον συντάκτη

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Νέο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»”

Αφήστε απάντηση